Nasza działalność – Fundacja Czyste Dźwięki

Nasza działalność

Nasza organizacja została utworzona w Sopocie w 2009 roku, początkowo powołaliśmy Stowarzyszenie Czyste Dźwięki, natomiast od grudnia 2012 roku zostało ono przekształcone w fundację.

Celem naszych działań jest profilaktyka uzależnień, zdrowia psychicznego oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Działamy w obszarze redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z ryzykownych zachowań. Zajmujemy się ochroną i promocją zdrowia oraz zdrowego stylu życia, pomocą dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami poprzez działania edukacyjne, również o sferze edukacji seksualnej.

Współpracujemy ze stowarzyszeniami i fundacjami z całej polski oraz szkołami i instytucjami pomocowymi na terenie województwa pomorskiego.

CO ROBIMY

Streetworking skierowany do osób w kryzysie bezdomności

Grupę docelową tego projektu stanowią osoby pełnoletnie znajdujące się w przestrzeni publicznej miasta Sopotu, ze szczególnym uwzględnieniem osób w kryzysie bezdomności, ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej.

Praca streetworkerów ukierunkowana jest na osoby uzależnione (substancje psychoaktywne, alkohol) bez rozróżnienia na wiek, płeć czy pochodzenie.

Stale współpracujemy z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie, Policją i Strażą Miejską.

Celem projektu jest redukcja szkód wynikających z obecności osób wykluczonych w przestrzeni publicznej w miejscach niemieszkalnych. Zmniejszenie liczby osób przebywających w miejscach niemieszkalnych, w tym osób w kryzysie bezdomności i uzależnionych na terenie Sopotu w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym i jednocześnie poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Sopotu i turystów licznie przebywających w tym okresie w kurorcie.

Działania Streetworkerów:

 • motywują osoby w kryzysie bezdomności i przebywające na ulicy do zmiany dotychczasowego trybu życia i swojej sytuacji socjalno-bytowej,
 • rozpowszechniają wśród osób w kryzysie bezdomności informacje o ofercie pomocowej dla osób potrzebujących (o możliwościach skorzystania z łaźni, jadłodajni, noclegowni, schronisk itp.),
 • niosą pomoc przedmedyczną,  a w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia informują odpowiednich służb, od lipca 2023 współpracujemy z medykami, którzy wspierają nasze działania podczas dyżurów,
 • pomagają w zorganizowaniu leczenia odwykowego od substancji psychoaktywnych; współpracują z MOPS Sopot oraz Przychodnią Terapii Uzależnień w Sopocie w tym lekarzami psychiatrami,
 • inicjują działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na drodze powrotu do życia w społeczeństwie,
 • redukują szkody wynikające z życia na granicy wykluczenia społecznego; przeciwdziałają skutkom wykluczenia,
 • edukują prozdrowotnie z zakresu dbania o higienę osobistą oraz ochronę zdrowia i życia własnego, promują  zdrowego stylu życia,
 • informują mieszkańców i turystów o kampaniach społecznych dotyczących np. niedawania pieniędzy na ulicy,
 • w przypadku obcokrajowców wspierają w kontakcie z Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, Centrum Pomocy Ukrainie, MOPS Sopot.

Streetworking skierowany do dzieci i młodzieży

Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież sopockich szkół przebywające w przestrzeni publicznej miasta Sopotu.

Celem projektu jest redukcja szkód wynikających z zachowań ryzykownych podejmowanych przez nastolatków oraz walka ze skutkami marginalizacji.

Działania streetworkerów:

 • rozpowszechniają wśród  dzieci i młodzieży informacje o ofercie pomocowej adekwatnej do zgłaszanych problemów,
 • inicjują działania mające na celu wsparcie beneficjentów w poprawie swojej sytuacji życiowej,
 • edukują prozdrowotnie,
 • współpracują  ze szkołami, pedagogami, psychologami, kuratorami sądowymi, instytucjami
  i organizacjami mającymi wpływ na ich losy lub świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinie,
 • inspirują  i wspierają młodego człowieka,
 • pokazują potencjał i mocne strony nastolatków.

Partyworking

Projekt adresowany jest do młodych ludzi, uczestników imprez w klubach, którzy narażeni są na podejmowanie ryzykownych zachowań.

Partyworking polega na działaniach edukacyjno-profilaktycznych realizowanych poza miejscem funkcjonowania tradycyjnych instytucji pomocowych. Głównym celem projektu jest redukcja szkód i profilaktyka używania substancji psychoaktywnych oraz informowanie o konsekwencjach podejmowania przypadkowych kontaktów seksualnych wśród osób bawiących się w klubach na terenie miasta Sopot.

Działania Partyworkerów:

 • zwiększenie świadomości, wśród imprezowiczów nt. konsekwencji używania substancji psychoaktywnych,
 • zwiększenie świadomości wśród odbiorców projektu nt. konsekwencji podejmowania,
 • przypadkowych kontaktów seksualnych pod wpływem substancji psychoaktywnych (profilaktyka HIV/AIDS),
 • zwiększenie wiedzy na temat wyspecjalizowanych placówek pomocowych (poradnie uzależnień, instytucje gdzie bezpłatnie można wykonać test na obecność wirusa HIV),
 • promocja bezpiecznej zabawy.

W klubach partyworkerzy pracują w specjalnie wyodrębnionym dla nich miejscu (tzw. kiosku), gdzie odbywają się indywidualne konsultacje oraz udzielanie pomocy osobom, które źle się poczują. W kiosku znajdują się: materiały edukacyjno-promocyjne (ulotki, świecące bransoletki itp.) indywidualne środki ochrony (prezerwatywy, stopery). Partyworkerzy są także zobowiązani do rozpowszechniania informacji na temat wyspecjalizowanych placówek pomocowych (poradnie uzależnień, instytucje, gdzie bezpłatnie można wykonać test na obecność wirusa HIV).

Warsztaty profilaktyczne

Zabawa bez odurzania – projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich w wieku 16-18 lat. Celem warsztatów jest profilaktyka zachowań ryzykownych.

W trakcie warsztatów prowadzący:

 • dostarczają wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych (używanie substancji psychoaktywnych alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz leków uspokajających branych bez zaleceń lekarza);
 • dostarczają informacji nt. mechanizmów uzależnień;
 • tworzą modę na trzeźwą zabawę;
 • dostarczają informacji o programach terapii oraz instytucjach udzielających pomocy (poradnie leczenia uzależnień)

Jeden warsztat obejmuje dwie godziny lekcyjne.

Pigułka wiedzy – projekt zaadresowany jest do młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych.

Celem projektu jest:

 • przeciwdziałanie zagrożeniom jakie niesie za sobą, przyjmowanie substancji psychoaktywnych, poprzez dostarczanie wiedzy o konsekwencjach oraz działaniu poszczególnych substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, e-papierosy, napoje energetyzujące i inne).

Jeden warsztat obejmuje dwie godziny lekcyjne.

Screen Team – projekt skierowany jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych w wieku 11-14 lat. Celem projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniom jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad higieny cyfrowej.

Podczas warsztatów prowadzący:

 • dostarczają wiedzy o limitach dot. używania urządzeń ekranowych adekwatnych do wieku,
 • dostarczają wiedzy o konsekwencjach nadużywania mediów ekranowych,
 • dostarczają informacji nt. mechanizmu uzależnienia,
 • zwiększają kompetencje dzieci i młodzieży w zakresie utrzymywania higieny cyfrowej,
 • zachęcają do refleksji na temat aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu.

Projekt realizowany jest w cyklu 5 warsztatów z klasą w okresie 5 tygodni.

Warsztaty odbywają się w obszarze 5 modułów tematycznych (m.in.:emocje, higiena cyfrowa, uzależnienie od urządzeń ekranowych).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to Program Rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Projektjest realizowany w formie 10 warsztatów psychologicznych. Liczebność grupy wynosi na ogół 10 – 15 osób. Zajęcia zawierają krótkie omówienia tematów, a przede

wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.


BADAM SIĘ BEZPŁATNIE I ANONIMOWO

Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny:

Sopot:

ul. Bolesława Chrobrego 10
 
(Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego, gabinet 11)
 PONIEDZIAŁKI: 16.00 – 20.00

Gdańsk:

ul. Smoluchowskiego 18

(budynek G Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, wejście 2)
 PONIEDZIAŁKI, WTORKI I CZWARTKI: 16.00 – 20.00

Gdynia:

ul. Powstania Styczniowego 1
 (budynek 8 Szpitala Morskiego, gabinet 17)
 ŚRODY: 16.00 – 20.00 PIĄTKI: 08.00 – 12.00


Wspierają nas: